انتخابات ریاست جمهوری

آخرین نفراتی که بعد از انجام وظیفه محول شده در صف ایستادند تا در این حماسه سازی بزرگ جا نمانند عوامل ثابت هتل داربنیان بودند .

همگی در صف ایستادیم و به نوبت خودمان نوشتیم، خودمان مُهر زدیم و خودمان در صندوق رای انداختیم و در نهایت از خودمان تشکر کردیم و رفتیم دوباره مشغول ادامه خدمت شدیم

/ 0 نظر / 9 بازدید