عمره ی شعبانیه

دیشب شب اول ماه بود

بهمراه دوستم علی نوری انبار دار گروه ، ساعت 9 به قصد احرام عمره ی شعبانیه با اتوبوس کاروان صبح امید تهران عازم مسجد تنعیم شدیم.نماز و نیت و گفتن لبیک و رسیدن به کنار دیوار حرم دوساعت طول کشید. ساعت 11 اعمالمان را با نیت انجام عمره ی مفرده به نیانت دوستان ؛ خانواده؛ بستگان زنده و مرده؛ همکاران و همسایگان شروع کردم

بسیار شلوغ بود بطوری که گویی جمعیت کنار حطیم ایستاده اند و حرکت نمی کنند. طواف و نمازس ؛ سعی و صفایش؛ تقصیر و دعایش همگی 4 ساعت وقت برد


برای ساعت 2 رسیدیم هتل ورودی جدید آمده بودند .... می خواستند بروند حرم هرچه گفتم به اندازه حج تمتع جمعیت است .

خندید باور نکرد . تلویزیون را روشن کردم . چشمانش گرد شد 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید