کتاب خاطرات

بــــــه یــــاد داشـــتـه بـــــاش :
آیـــــنـده کــــتـابـی اســت کـــه امــــروز مــــی نـــــویــسی
پـــــس چــــیـــزی بــــنـویـــس کـــه

فـــــردا از خــــوانــدن آن لـــــذت بــــبـری . . .

تنفر از عشق

/ 0 نظر / 8 بازدید