پیچوندن

کدام یک شما رابیشتر ناراحت می کند؟

الف - بهتون دروغ بگویند

ب-  یک حقیقت مهم را مخفی کنند

ج- یک قول و قرار را بپیچونند

د-  با یک قسم؛ دروغی را درست جلوه بدهند.

عقل و عشق

/ 1 نظر / 6 بازدید
فائزه

خواب معلومه همش[ناراحت]