بهانه

گاهی قدر کنار هم بودن را نمی دانیم

و بهانه می گیریم

و بزودی زمانی می رسد که حاضریم خیلی چیز ها را بدیم

تا فقط صدایش را در طول روز

فقط یک دقیقه آن هم از پشت تلفن بشنویم

/ 1 نظر / 6 بازدید
پرچين خاطره

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .