خدا

خدا همانی است که ما می خواهیم،

کاش ما نیز همانی بودیم که

خدامی خواست...


/ 1 نظر / 8 بازدید
پاییزفصل زیبا

خدایا گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک، ...... اما این تو نیستی که بزرگ و کوچک می شوی، ....... این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاهی دور...... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]