تجربه 5 - غفلت

تجربه می گوید:

آنهاییکه به طول زندگی فکر می کنند

از عرض آن غافل می شوند.

کسی را می شناختم چنان پشت میزش می نشست

که بعد از برخاستنش حتی نیمی از تملق گویا هم

زیر تابوتش را نگرفتند.

/ 0 نظر / 6 بازدید