/ 2 نظر / 7 بازدید
س.ح

مطلب زیبایی بود. اما همه ی مشکل اینجاست که بین ذهنیت و عینیت عینیت تعیین کننده ست

احمد

یکی از صاحبدلان ، سر به جیب مراقبت فرو برده بود، و در بحر مکاشفت مستغرق شده؛ حالی که از این معامله باز آمد، یکی از دوستان گفت: ازین بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفت :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را ؛ چون برسیدم ، بوی گلم چنان مست کرد؛ که دامنم از دست برفت. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبرانند کانرا که خبر شد خبری باز نیامد ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم وز هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ما همچنان در اوّل وصف تو مانده ایم ممنون.