زیاد خوب نباش

زیاد خوب نباش

زیاد دم دستِ همه نباش

زیاد که خوب باشی؛ دل آدم ها را میزنی

آدم ها این روزها به خوبی و صداقت آلرژی پیدا کرده اند.

زیاد دم دست باشی؛ زیادی حساب می شوی

/ 1 نظر / 8 بازدید
ستاره

این روزها باید دو رو و چاپلوس باشی وگرنه به سادگی ات می خندند و مسخرات می کنند و باید شعر آن دخترک را بگویم که برای خود گفته بود ...........ای دل ساده من در این زمانه برای تو جایی نیست کاش در روزگار ساده گی ها به دنیا می آمدی تو باید دل ساده ات را در آغوش بگیری و با تمام وجود فرار کنی تا صدای قاه قاه خنده سردشان را نشنوی [ناراحت]