خاطراتت خوش

ای کسی که زندگی برات جمع کردن خاطراته

ای کسی که سال جدید دنبال خاطرات خوشی

ای کسی که سال قبلت را با خاطراتت می سنجی

دیگران توی خاطراتت زندگی می کنند

با اعتقادات و احساساتت دیگران برای خوشی خاطراتت بازی نکن

/ 0 نظر / 23 بازدید