تجربه 16 - خلاص

تجربه ام می گوید:

کسانی که توانایی و جرأت تغییر در خود را ندارند

یا دیگران را به سطح خود می رسانند

یا همه چیز را رها میکنند و از تغییر فرار می کنند

اما نمی دانند قطاری که از ریل رها و خلاص می شود

آزاد  شده است؛ولی راه به جایی نمی برد

/ 0 نظر / 6 بازدید