غروب جمعه

میدونم هر روز در جهنم

غروب جمعه است!!

خدایا چه دلگیره این غروب

حتی رفتم مزار و قبرستان

آروم نشدم.

میدونم همه اینها یک امتحانه

میشه من برگه ام را زودتر تحویل بدم؟

/ 3 نظر / 54 بازدید
سپیده

פֿـیلـی وقـت هآ … مُہـِـم تَریــטּ פـ…ـ…ـ…ـرف میـآטּ دو نفــر … همآنـی اَسـت ڪـه هرگـ…ـ…ـ…ـز بِہـَـم نمـیگویــند …