هرگز با کمتر از خودت رقابت نکن

چون فقط وقتت؛ پولت و آرامشت را ضایع می کنی

عقل و عشق