تمام چیزی که باید از زندگی آموخت

تنها یک جلمه است:

این نیزمیگذرد

عقل و عشق