از آدم ها بت نسازید

هم خیانت است به خودتان

و هم به آنها

چون خدایی نمی دانند

فردا بت میشوند که باید شکست