گاهی گمان نمیکنی ولی میشود 

گاهی نمی شود که نمی شود!! 

گاهی هزار دعا بی اجابت است

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود!!!

گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست!

گاهی تمام شهر گدای تو میشود!!! 

پس بمان و بدان که زندگی تاس خوب آوردن نیست،

تاس بد را خوب بازی کردن است...!