توکل یعنی؟

توکل یعنی اجازه دادن به خداوند

که خودش تصمیم بگیرد!

تو فقط بخواه و آرزو کن

اما پیشاپیش شاد باش!

و ایمان داشته باش که رویاهایت

هم چون بارانی در حال فرو ریختنند!

پیشاپیش شاد باش و شکر گزار

چرا که خداوند نه به قدر رویاها

بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد!