با یاد و نام خداوند بزرگ صندوق اخذ رای یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران ساعت 16در مورخه جمعه 24 خرداد 1392 وارد هتل داربنیان در شهر مکه مکرمه شد.

با شور و شوق زائران که با پاسورت های خود از ساعتی قبل در نماز خانه منتظر بودند روبرو شدیم و این رای گیری با همین حرارت و با دقت هیات اجرایی و نظارت تا ساعت 18 ادامه داشت.