کسی که در سایه می ایستد تا ضربه بزند

کسی که در جمع انتقاد می کند

کسی که شایعه می پراکند و می گریزد

کسی که با کنایه پیشواز و با متلک بدرقه می کند

کسی که پشت سر غایب حرف می زند

کسی که مسخره می کند تا جمعی را بخنداند

کسی که به اعتماد دیگری خیانت می کند

کسی که قسم دروغ می خورد

کسی وعده و قول بی محل می دهد

نامردیست حقیر و کینه توزImage result