هر کسی در زندگیش دردی دارد

بعضی ها با چشمانشان

بعضی ها در لبخندشان

بعضی ها در رفتارشان

و خیلی ها در سخنانشان درد شان را نشان میدهند. 

کمتر کسی دردش را برای خودش نگه میدارد