انتظار نداشته باشید وقتی به کسی حرفی رکیک می زنید

و یا در حق او کار زشت و ناپسند انجام داده اید

او با خوبی جواب شما را بدهد

پژواک و بازگشتد حرفهای ما در کوه

همیشه فریادیست از طرف کوه . با چندین بار تکرار