طوری غرورم را شکستی

که نمــــــــی تونم

خــــــــردهایش را جمع کنم

تا بتونم ازت عذر خواهی کنم

یا حتی عذرخواهیت را بپذیرم