تا حالا از خودتان پرسیدید

چرا یک دوست یا رفیق یا همکار

نمی آید بگوید: تو دوست خوب من هستی ،

بیا این ده هزار تومنی مال تو

اما هر کسی به ما می رسد

انتظار دارد برایش کاری انجام دهیم

آنهم مفت و سریع