خداوند در سوره الرحمن می فرماید:

آیا جزا و پاداش خیر و نیکی بجز خوبی است؟

در جواب ایشان باید بگویم فعلاً در اینجا بله!!

به هر کسی خوبی کردم و یا با هر کسی رفاقت کردم

پاداشم  را با تهمت، تهدید، غیبت، افتراء، دشنام،

افشای راز، دروغ و نیرنگ،تحقیر و

اگر کاری انجام داد با منت گذاشتن جواب داد.