امسال کسی را دیدم

مدعی بود 15 سال است حج و عمره بجا می آورد

او در ماه ذی الحجه در شهر مکه

در عرض 12 دقیقه 8 گناه کبیره انجام داد و به من گفت:

برو سعی کن آدم باشی