اگر پاک بودم

و لبیکم واقعی بود

اگر حجم قبول بود

امروز چهلمم بود!!