هرکسی که از تو تعریف کرد

دلیل بر این نیست که

دوست توست

و هر کسی که بدی تو را بهت گفت

حتماً علت دشمنی او با تو نیست.