بعضی ها چنان خط عمیقی بر روی روح و روانت می اندازند

که نمی توان از ایشان بگذری و راحت آنها را ببخشی

رازی را فاش می کنند به راحتی آب خوردن.

آبرو می ریزند در لباس جوک و لطیفه.

فحاشی می کنند به روانی جویبار.

تهمت می زنند، افترا می بندند در یک لحظه

غیبت می کنند به اسم اشفا سازی و تحقیق.

 

خدا خودش طبق سوره نور ایشان را لعنت کرده

نیازی به نفرین ما نیست.

پس با سکوت خود ایشان را تا جهنم همراهی کن.