بعضی ها استاد بر هم زدن آرامش دیگرانند.

گاهی چنان زندگی دیگران را برهم می زنند که گویی کارشناسی این فن را دارند.

گاهی بعضی ها فقط دوست دارند ما غم ها و زشتی ها را ببینمیم.

گاهی بعضی ها فقط چهره خشن و سخت زندگی را بما نشان می دهند.

گاهی دیدیده اید؛  تا با کسی درددل می کنی تا ثابت نکند که از ما بدبخت تر است دست بردار نیست؟

پس کی می خواهیم برای این همه نعمت خدا را شکر کنیم