گاهی انسان عصبانی با خود سیاهی و سر و صدا می آورد.

تهدید می کند، تحقیر می کندف توهین می کند...

حرف هایی می زند، کارهایی می کند که آثار مخرب آن کمتر از طوفان نیست.

گاهی انسان عصبانی مانند دیوانه خود را به آب و آتش می زند تا خراب کند و یا انتقام بگیرد.

اینجاست که می توان ذات یک فرد را در خوشحالی ،غم و عصبانیت زیاد شناخت.