زور و سوادش که بهت نرسد

برای تخریب تو

حتی به خودش هم آسیب می رساند.