چرا هر چه آدم بی سواد تر

بی منطق تر، بی ادب تر و...باشه

فکر می کنه ار همه بیشتر حالیش میشه؟

این رو میشه تحمل کرد

اما وقتی با روشی احمقانه حرف خود را می خواهد توجیه کند

دیگر قابل تحمل نیست.