یا باید بقدری زیرک بود،

که از رنگی شدن ها گریخت.

یا باید خود را به گونه ای به نابینایی زد،

که  رنگها تو را جدی نگیرند.

یا باید بقدری صبور بود تا

رنگهای واقعی خود را نشان دهند.

یا باید شمشیر کشید و با همه ی  رنگها جنگید.