گاهی جملات بسیار زیبا هستند!!

اما اهداف و نیّات نه

بیشتر اوقات واقعیت

همین شفافی که می بینیم نیست!!