فقط با دوستان خود یکرنگ باشیم

همین می شود:

وفا، صداقت، صمیمیت، رفاقت و...