خدایا چه عذابی می کشم

وقتی که به چشمانش نگاه می کنم

و متوجه می شوم جملاتش همه دروغ است.