افراد خلاقی که حرفهایش را کسی نمی فهمد

افراد با شخصیتی  که توسط یک نادان مورد توهین قرار می گیرد.

افراد مدیری که مجبورند طبق روش غلط مافوق کار کنند.

افراد عیالوار که برای یک لقمه نان آرزوهایشان را قربانی می کنند.

و افراد ....

اینها می دانی چه می گویند؟