بعضی هاچقدر فقیرند وقتی که

تنها دارایی آنها فقط ثروتشان است.