به گونه ای زندگی کنیم

که الگوی دیگران باشیم

نه درس عبرت آنها