به دوش کشیدن تعصبات و خاطرات بد

فقط خسته ات می کند!!

                        ببخش و نبین

                                      بگذار و بگذر