تنها باش

             مَرد باش

                        با خدا باش

                                      پادشاهی کن

به طناب وعده های کَس و ناکَس ...