پدرم به من گفت:

مَرد باش؛ مَرد که گریه نمی کنه!!

اما من به پسرم گفتم:

مَردباش ، مَرد که گریه زنش رو در نمیاره