همیشه دشمن زیرک و با هوش

بهتر از دوست بی معرفت و نادان است.

چون از دشمن انتظار داری اما از دوست نه.