دکتر علی شریعتی میگه

آدمی باید هر چند وقت یکبار تنها باشد

تنهایی هم از احتیاجات انسان است.