خدایا میگن توی جهنم دور آدم گُنه کار، پُر میشه از:

افراد نامرد و بی معرفت

نارو زن و دروغگو

بی وفا و دو رو

کمی میشه به روزگار من نگاهی بکنی؟

اشتباه نشده؟