به یکدیگر دروغ نگویید

آدمیست

یکباره باور می کند و

عاشق می شود.