همیشه برای چراغ همسایگان هم ، نور آرزو کردم

تا شب هایم نورانی تر باشد.