رفیق بی مَرام را کمتر از دشمن نمیدانم

سرم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد.