امروز 17  اردیبهشت 1394

تابلوی نقاشیم را

که پارسال در استان مقام نخست را کسب کرده بود فروختم

با پول آن قبض تلفن و اینترنت را پرداخت کردم

یک باک بنزین زدم به موتورم و

ده تا تخم مرغ خریدم

اما هنوز خوشحالم که معلم هستم

ای کسی که حق مرا خورده ای! بفرما 

مسئولین محترم بفرمایید