چند سال دیگه از ما نامی و یادی

و چند سال بعد از ما گردی و غباری

و چند سال بعدش از ما هیچی بیاد نمی ماند.

فقط یکبار فرصت زندگی داریم.